กรุณาโอนเงินก่อนการลงทะเบียน

และแนบหลักฐานการโอนเงินในขั้นตอนการลงทะเบียน


ประเภทการแข่งขัน

m

10.8 กม.

ค่าใช้จ่าย 400 บาท

รุ่นอายุเปิดแข่งขัน

 • ชาย
  ไม่เกิน 15 ปี
  16 - 24 ปี
  25 - 29 ปี
  30 - 34 ปี
  35 - 39 ปี
  40 - 44 ปี
  45 - 49 ปี
  50 - 54 ปี
  55 - 59 ปี
  60 - 64 ปี
  65 - 69 ปี
  70 ปี ขึ้นไป
 • หญิง
  ไม่เกิน 15 ปี
  16 - 24 ปี
  25 - 29 ปี
  30 - 34 ปี
  35 - 39 ปี
  40 - 44 ปี
  45 - 49 ปี
  50 - 54 ปี
  55 - 59 ปี
  60 ปี ขึ้นไป
 • 5.3 กม.

  ค่าใช้จ่าย 400 บาท

  รุ่นอายุเปิดแข่งขัน

 • ชาย
  ไม่เกิน 15 ปี
  16 - 39 ปี
  40 ปี ขึ้นไป
 • หญิง
  ไม่เกิน 15 ปี
  16 - 39 ปี
  40 ปี ขึ้นไป
 • 3 กม.

  ค่าใช้จ่าย 350 บาท

  รุ่นอายุเปิดแข่งขัน

 • ชาย
  ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท
 • หญิง
  ไม่แบ่งรุ่น - ประเภท
 • การจัดส่งเสื้อและเบอร์เสื้อ

  จัดส่งพัสดุ

  ค่าใช้จ่าย 50 บาท

  ต่อ 1 คน

  รับด้วยตนเอง

  ค่าใช้จ่าย 0 บาท

  วันที่ 2 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-20.00 น. ณ สถานที่จัดการแข่งขัน (หน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม)


  การชำระเงิน

  โปรดชำระเงินก่อนลงทะเบียน

  รายละเอียดข้อความ2